Freezone Survivors Association

Kdo je kdo ve Freezone:
Bernd Lübeck

   

ROZDĚL a PANUJ

neboli

Freie Zone e.V.(Ronův Org) a Německý úřad pro ochranu ústavy

a

role Bernda Luebecka

a

Maxe a Eriky Hauri

 

"Členové Free Zone opravdu tu a tam spolupracovali se státními orgány na pozorování Scientologické církve a jejích činností." (Ref: www.freezone.de/ro/german/antworten.html).

Členové Freezone ve skutečnosti spolupracují s různými státními orgány, které provádějí sledování Church of Scientology s cílem vyšetřit její provinění." (Úryvek z brožury FREE ZONE SWITZERLAND The Alternative Scientology Movement, od Ron's Org Switzerland)

"OPC rekrutuje své "hlavní svědky" proti scientologické organizaci z Free Zone. OPC nejenže ve Free Zone nabírá, také se pokouší nechat členy Free Zone školit a starat se o své tajné agenty. Jeden z nich zašel dokonce tak daleko, že získal hlavního svědka pro zlověstnou Bavorskou studii z Free Zone." (Úryvek z brožury [Renate Hartwig: Ref: directreport Nr.1, 2003])


Kancelář pro ochranu ústavy (OPC) již šest let sleduje Scientologickou církev. Protože metody politické manipulace nejsou dostatečně známy, ani dotčeným ani obecné veřejnosti, chceme vrhnout trochu světla na jeden aspekt špionážních operací zaměřených na Scientologickou církev: Inflitraci "Asociace Free Zone" (Freie Zone e.V. [Ronův org] v německém Mnichově).

Jistý politik kdysi formuloval tzv. "scientologický problém" vlády, a to krátce a k věci:

"Problém se scientology je, že nejsou domestikovaní."

To je zajímavý argument pro protiústavní kampaň vlády zavázané být v náboženských otázkách k neutralitě. Z myšlenky, že někteří jednotlivci nebo skupiny nemusí být domestikovaní, vstávají některým politikům vlasy na hlavě. Zákon nezákon – někteří mají sklon ovládat každého a všechno, co mají v dosahu.

Domestikace [z latiny]: Ochočení, chov, přeměna divokého zvířete na domácí, přičemž, částečně skrze plánovaný chov (selekce žádoucích mutací) a křížení, dochází během generací ke změně v růstu, výkonu a chování. Typické znaky: redukce/snížení relativní váhy mozku, strakatý kožich či opeření, rozvoj vlny, zkrácení čenichu/zobáku, rychlejší dospívání, větší objem masa, mléka a produkce vajec, ale také zvýšená choulostivost ve vztahu k nemocem. [Ref: Bertelsmann Lexikon 2001]

Scientologická církev má know-how jak se zbavit "domestikace" z popudu ostatních a nahradit ji smyslem pro zodpovědnost pro obecné dobro. Toto know-how je shrnuto pod pojmem "auditing". Člověk může být svobodný a ve stejnou chvíli zodpovědný – ne všichni si ale toto přejí.

15. prosince 1995 rozhodla konference ministrů vnitra:

"Opozice vůči aktivitám scietologické organizace by měla pokračovat. V rámci toho by se mělo uvažovat... zejména o trestání výkonu auditingu za použití trestního práva a pokud to bude nezbytné, zastavit jej použitím práva bezpečnostího."

V jedné větě zde máme formulován cíl, který si někteří němečtí politici před lety stanovili. Federální vláda a vlády spolkových zemí na této věci v určitém rozsahu pracují od roku 1968. Když byly v dlouhých bojích vyčerpány všechny ostatní pokusy, které se neprokázaly jako dostatečně účinné, tajná německá politická organizace, kancelář pro ochranu ústavy, dostala v roce 1997 příkaz, jako poslední dostupné opatření, zastavit scientologii pomocí metod tajných služeb.

Jednoduchá a velmi účinná taktika vlády a jejích tajných služeb je zdánlivě se spojit s oponentem oponenta nebo nejdříve vytvořit a vybudovat oponenta pro oponenta. "Divide et impera", rozděl a panuj je krátkou verzí této tisíciletími prověřené strategie. Cézar chce pokořit Galy, a tak platí některým kmenovým náčelníkům za jejich benevolentnost, a tak v krátké době porazí celou Galii (Francii). Vláda USA tak činila v případě války s indiány a bojovala v bitvách proti jedněm kmenům s podporou jiných. Britové to použili v Indii a na Evropském kontinentu to udělali Němci ve 2. světové válce (například u Baltských států). CIA zná tuto techniku a používá ji dnes na celé planetě.

Dočasný "spojenec" vlády, resp. její tajné služby, je samozřejmě spojencem jen dočasným – do doby dosažení cíle. V ten moment ztrácí svou hodnotu a s tím také končí finanční podpora, ochrana, benevolence, chvála atd. – všechny věci, které člověk musel říci a udělat, aby si tohoto "spojence" získal. Historie se hemží příklady.

Pro úspěch takové strategie se vítěz/vláda (tajná služba) spoléhá na zrádce nebo blázny. Těch je v každé generaci spousta. Technický pojem pro takové blázny vymyslel Lenin – říkal jim "užiteční idioti".

FREIE ZONE e.V.

Cílem "Freie Zone e.V." (Asociace Free Zone, Mnichov) je podle jejich oficiálních materiálů:

"Naším cílem je svobodně aplikovat technologii a filozofii L. Ron Hubbarda, zakladatele scientologie." (Ref: [http://www.freezone.de])

V jejich vlastním popisu sebe sama existují další informace a vysvětlení, toto je však definovaný cíl.

OFICIÁLNÍ NĚMECKO

Bylo by snadné dosáhnout tohoto cíle, pokud by neexistoval organizovaná a zavilá opozice jistých zájmových skupin. Těm se podařilo ovlivnit "oficiální Německo", neboli federální vládu a spolkové vlády a jejich orgány. A samozřejmě média. Co říká "oficiální Německo" o cílech Free Zone, LRH, technologii a jejím nejdůležitějším použití, auditingu?

O LRH

Kdo byl L. Ron Hubbard?

[... ] Tam se seznámil s psychoanalýzou Sigmunda Freuda a jejími terapiemi. Z částí této teorie a dalších psychologických konceptů Hubbard vyvinul metodu pro manipulování lidské mysli. [... ]

Scientologie je technická ideologie pro ovládání jednotlivců a společnosti.
(Ref: Bavarian State Government, [http://www2.stmi.bayern.de/infothek/scientology/system/f2.htm])

O TECHNOLOGII A JEJÍM "SVOBODNÉM" APLIKOVÁNÍ

15. prosince 1995 doporučila konference ministrů vnitra zavedení tzv. "filtru na sekty": "V rámci toho by se mělo uvažovat o následujícím,

- zajistit, že veřejné instituce v oblasti finančních záležitostí jako součást kontraktů s externími společnostmi přiloží prohlášení, zejména u poradenských a školících společností, v nichž ve vhodných případech společnosti prohlásí:

1. že nepracuje podle technologie L. Ron Hubbarda,

2. že ani zaměstnanci ani management nejsou vyškoleni v technologii L. Ron Hubbarda resp. se neúčastní kurzů a seminářů podle technologie L. Ron Hubbarda,

3. že se management brání technologii L. Ron Hubbarda ve věci řízení společnosti resp. provádění školících seminářů

- vytvořit právní regulace pro podnikatelské aktivity organizací jako je scientologie v oblasti psychopomoci

- že zdravotní a trestní orgány použijí všech možností potrestání veškerého ilegálního provozování medicíny podle trestního práva a, pokud to bude nezbytné, zakázat jej podle bezpečnostního práva, zejména provádění auditigu."
(Ref: Rozhodnutí konference ministrů vnitra 1995, citovaná závěrečná zpráva "Pracovní skupiny SC kanceláře pro ochranu ústavu" z roku 1997)

Tento filtr byl nejen doporučen, ale i zaveden. Pro příklad dnes využívaný filtr v Brémách:

Já, níže podepsaný, prohlašuji

1. že já, resp. moje společnost nepracuji/e podle technologie L. Ron Hubbarda,

2. že ani já ani moji zaměstnanci nejsme vyškoleni podle technologií L. Ron Hubbarda,

3. že se bráním použití technologie L. Ron Hubbarda při řízení mé společnosti/provádění mých seminářů."
(Ref: Informace brémského senátu z 3. prosince 2002, tisk 15/1316, brémské občanství)

A tak Brémy – a další německé státy a společnosti – po mě chtějí "abych prohlásil... že se bráním technologii L. Ron Hubbarda."

O TECHNOLOGII

Pomocí účinných technik behaviorální kontroly a řízení, neboli "technologie", jsou personál ale také aktivní členové manipulativním způsobem vystaveni permanentnímu tlaku, aby se chovali určitým způsobem...
(Ref: Zpráva bavorské OPC 2002, str. 205)

Bavorská OPC – a další státy to formulovali podobně – tak definuje technologii jako "behaviorální kontrolu a řízení" – přesný opak toho, čím je a co dělá.

Pro připomenutí:

"Naším cílem je svobodně aplikovat technologii a filozofii L. Ron Hubbarda, zakladatele scientologie."

O AUDITINGU

"Preclear" (PC) musí auditorovi při proceduře podobné výslechu sdělit všechny své negativní zkušenosti, které se během jeho života nashromáždily na tzv. časové stopě, všechny problémy, ale hlavně svoje vlastní provinění a zvláštní libůstky... Na začátku sezení auditor precleara uvádí do stavu podobného hypnóze, aby mu usnadnil "přiznání" svých tajemství, včetně těch nejintimnějších věcí a vážných provinění.
(Ref: Bavorská vláda, http://www2.stmi.bayern.de/infothek/scientology/system/f10.htm)

Při "auditovacích sezeních", která trvají hodiny a v nichž je obsažen prvek hypnózy, musí účastník za použití jistého druhu detektoru lži učinit svoji "duševní zpověď"...

Pomocí těchto manipulací pomalu upadá do mentální závislosti...
(Ref: Zpráva OPC Badensko-Württembersko)

Auditing lze chápat jako metodu vytváření podmíněných reflexů a použití e-metru jako biofeedback...
(Ref: Úryvek z finanční expertízy "Účinky a rizika nekonvenčních psycho a sociálních technik bavorskou vládou, prosinec 2002)

Jací experti! OPC tady nechává analytiky po léta studovat spisy L. Ron Hubbarda a bavorské ministerstvo vnitra platí tisíce EUR "vědcům", aby došli k závěru, že preclear je uveden do stavu podobnému hypnóze, aby se mu usnadnilo "přiznat se k nejintimnějším zážitkům"! To tito "analytici" tak málo přemýšlí? Ani ten největší zelenáč a začátečník v scientologii nic takového nečetl v kurzovních materiálech ani jinde. Neschopní experti? Ne. OPC má svoje oddělení psychologického boje a takovým textům se říká "dezinformace". Tito experti překrucují fakta záměrně.

Několik úřadoven OPC před lety zavedlo "horké linky", na které lze zavolat jakákoli diskriminující fakta o scientologii, neprokázaná a anonymní, takže budou moci získat nové poznatky. Zdánlivě se to dělá pro ochranu ústavy Německa, naší demokracie. Ale zavedla OPC někdy horkou linku pro organizovaný zločin, pro obchody s drogami, moderní otroctví nebo dětskou pornografii? Pro skupiny a oblasti, které podle posledních trendů po letech odůvodnily sledování soukromých bytů, instalování videokamer do rozsáhlých oblastí a obecné omezování lidských práv podle salámové taktiky (kousek po kousku)? Ne. Je tu jen scientologická horká linka. Není to zajímavé? Dá se z toho něco usoudit?

Schillská frakce Hamburg v Hamburském senátu, 6. březen 2003 From the Schill-fraction Hamburg in the Hamburg Senate of 6 March 2003:

Dlouhodobější požadavky se musí převést do reality. A zde zcela jasná nařízení z Bavorska: "V rámci hodnocení z hlediska trestního práva ve vztahu ke scientologické organizaci by mělo být trestáno dodávání procesingu – kurzů u auditorů, kteří nemají licenci v souladu s §1 zákona o lékařích, a to podle §5 zákona o lékařích.

Ale kdo z nás má licenci jako lékař?

Vzpomeňte si:

"Naším cílem je svobodné aplikování technologie a filozofie L. Ron Hubbarda, zakladatele scientologie."

Záměr Becksteinů, Cabertových a dalších podobně smýšlejících je naprosto jasný a stát jej po léta prosazuje všemi prostředky. Tímto záměrem je zakázat používání technologie. Především to byl Beckstein, kdo v roce 1997 prosadil přes váhajícícho federálního ministra vnitra, Kanthera, sledování scientologie ze strany OPC. Už žádné auditování ARK poruch, žádné vymazávání engramů, žádný Life Repair, žádné stupně, žádní cleaři a žádní OT. Konec! Navždy jsme se měli stát efektem miliard událostí z minulosti. Buduje se superkontrolovaná společnost s genovými bankami, sledovacími kamerami, kontrolami čistoty myšlenek a státní psychiatrickou/psychologickou "celoživotní pomocí". Už žádní release, žádná key out. Konec snu o svobodě, síle a nesmrtelnosti. To je cíl Becksteina, Caberty a hrstky dalších a OPC hraje svou roli jako výkonný orgán.

Svoboda našeho vlastního skutečného já a našich schopností nebo dlouhá a bolestivá smrt vědomí v "krásném novém světě". Takové jsou alternativy.

INTEGRITA BERNDA LUEBECKA

Co to má společného s Freie Zone e.V.?

Bohužel víc než to, co je viditelné na povrchu, a o dost víc než by si přáli ti, kterým jde o dobrý a krásný život převážně na prvních dvou dynamikách. Nezapomínejme: v Německu se ze scientologie udělal politický problém první velikosti a existují aktivní skupiny a mocní, kteří své tváře neukazují na prvních stranách médií.

In 1991 Bernd Luebeck was a driving force behind the founding of the association "Freie Zone e.V." in Munich, the first group of the Free Zone which turned into a group with an official legal body and reached opinion leader status amongst the loose groups of Free Zones in Europe. Bernd Luebeck byl v roce 1991 hybnou silou v pozadí založení asociace "Freie Zone e.V." v Mnichově, první skupiny Free Zone, která se stala skupinou s oficiálním .... a dosáhla statutu autority mezi neorganizovanými skupinami Free Zone v Evropě.

Co dalšího se v tu dobu dělo? Scientologická církev v té době vedla masivní kampaň proti plánům na legalizování drog. Jeannette Schweitzer v té době s podporou OPC opustila církev a začala se svými cestami po médiích. Ursula Caberta v roce 1991 podala trestní oznámení na církev kvůli "založení zločinné organizace" (které bylo později odloženo). Federální OPC vydala svoji první expertízu na sceintologii v roce 1991 a v tento rok se také objevila Renate Hartwigová, kterou brzy OPC dovedla ke kariéře mediální hvězdy a poradkyně úřadů a firem. Po pár letech klidu se rok 1991 stal počátečním bodem dobře připravené a koordinované kampaně proti Scientologické církvi v Německu. Ta vykulminovala v letech 1994 a 1996 a od té doby je na ústupu.

V rozpálené atmosféře roku 1991 založil Luenbeck "Freie Zone e.V.", stal se jejím prezidentem a od té doby diktoval strategii, práci PR a řešení právních otázek ve Free Zone. Z hlediska nepřátel Scientologické církve se nemohlo stát nic lepšího, protože "konkurence" otevřela řadu možností. "Divide et impera." Organizovaná konkurence církvi, mysleli si, oslabí církev ztrátami v členské základně, zajistí se získávání informací a inflitraci církve za pomoci know-how "nahrabaného" od dřívějších školených členů církve bude možno učinit realističtější. Spekulace? Urážlivé a nedoložené tvrzení?

Ani náhodou. Luebeck byl přinucen, potom, co jeho vztahy s OPC byly zveřejněny na www.freiezone-da.de, je potvrdit veřejně. V prohlášení v části s názvem "Jak vím, že Free Zone není krycí organizací Scientologickou církev" uvádí: "Opravdu, členové Free Zone tu a tam spolupracují se státními orgány na pozorování Scientologické církve a jejích akcí." (Ref: www.freezone.de/ro/german/antworten.html)

(Upozornění: když kliknete na shora uvedený odkaz, zjistíte, že zmiňované prohlášení bylo vymazáno. To je správně, protože potom, co jsem tuto věc na internetu odhalil, Luebeck se hned začal schovávat a zmíněný odstavec vymazal. Bohužel pro něj jsem si původní stránku s stáhl.)

Cože? No ano. Spolupráce se státními orgány, které sledují Scientologickou církev. To je OPC a její státní kanceláře. Především samozřejmě bavorská OPC. Jak tato kancelář hodnotí LRH a auditing – viz výše: Auditing je "hypnóza, manipulace, podvod". Kdo když ne Bernd Luebeck jako názorová autorita Free Zone organizoval, podporoval, tajil a toleroval tuto spolupráci? A jak taková spolupráce vypadá? Prezident detaily neuvádí. Na svých internetových stránkách hovoří o "snahu o kontakty s politiky" a "snahu o nápravu špatného dojmu". To říká, že spolupracují s OPC. Detaily by byly nanejvýš zajímavé – forma a rozsah a míra čestnosti předaných informací, na jakých penězích se dohodli, jaké zastoupení médií a jaké články zorganizovala OPC atd.

Zaměstnanci OPC jsou úředníci a vykonávají to, co nařídí politické vedení. Snaha o zklidnění OPC je tudíž zbytečná. Nejvyšším šéfem bavorské OPC je Gunther Beckstein, dlouholetý politický agitátor za zastavení svobodného používání "technologie a filozofie L. Ron Hubbarda, zakladatele scientologie". A tak nebude cíle Free Zone nikdy dosaženo. Beckstein využívá každoroční zprávy OPC, které jsou vydávány od roku 1998, s nadějí, že dosáhne zákazu scientologie a používání její technologie. (Více podrobností ke sledování scientologie ze strany OPC zde.)

Nikdo by neměl naivně věřit tomu, že jde o útok proti Scientologické církvi jako o organizaci. Organizace jako taková je naprosto bezvýznamná věc. Organizace je zajímavá jen jako potřebný prostředek k aplikování scientologické technologie a jejímu veřejnému šíření.

Na jedné straně "Naším cílem je svobodné aplikování technologie a filozofie L. Ron Hubbarda, zakladatele scientologie" a na straně druhé "Opravu, členové Free Zone tu a tam spolupracují se stáními orgány na sledování Scientologické církve a jejích aktivit".

Exstují určitá omezení, která by člověk neměl překročit, pokud si chce zachovat alespoň nějakou integritu. To, do čeho se zapletl Bernd Luebeck, je zrada vůči scientologům a stejně tak členům Free Zone. A kromě toho také vůči všem, kdo se chtějí vědomě či nevědomě osvobodit.

ZRÁDCE nebo "UŽITEČNÝ IDIOT"?

Uvědomuje si Bernd Luebeck, jak jsou jeho činy destruktivní? Nevím. To nemá vliv na výsledky jeho akcí. Ale když člověk tuto otázku prozkoumá trochu blíž, znamená to ve skutečnosti: "Jsou jeho ospravedlnění tak pevná, že jim sám věří a že už není schopen vidět, nebo pociťuje záměrnou skrytou radost z práce na destrukci technologie?" Obojí je stejně bláznivé.

Domnívám se, že nemá žádný charakter ani... , možná má "šarmantní" valenci, ale nemá své vlastní "já" a již dlouho nemá smysl pro pravdu. V roce 1981, když byl zaměstnancem Scientologické církve, tedy předtím, než vůbec v Německu i jinde existovalo něco jako Free Zone, nečinně přihlížel, když byla církev připravena o 1 milion marek při nákupu nové budovy. Proč? Protože měl osobní dluhy. Našel nový dům, účastnil se jednání o prodeji a za svou práci obdržel provizi. Věděl, že prodávající by dům prodal církvi dům o 1 milion marek levněji, ale mlčel a nechal církev zaplatit 1 milion nad tržní cenu. V důsledku toho si do kapsy strčil vyšší provizi.

V té době byl již pět let zaměstnancem Scientologické církve v Mnichově. Církev v celém Německu čelila útoku, který začala v roce 1978 federální vláda, a z druhé strany na ni každý týden útočily desítky nactiutrhačných článků. A on, Luebeck, člen církevní Guardian Office, měl zodpovědnost pomoci církvi tyto útoky přežít a přitom zradil své přátele a kolegy kvůli 1 milionu marek! Protože "musel zaplatit vlastní dluhy". Později, když se jeho podvod provalil, byl z toho rozrušený a slíbil, že škodu napraví, aby nebyl vyhlášen za utlačovatelskou osobu. To se mu podařilo, i když ho org už nechtěl zaměstnávat a propustil ho – kdo by mu ještě mohl věřit? A kolik škody od té doby napravil? Kolik splatil? Ani cent. Místo toho začal kritizovat církev (žádný div) a po pár letech vstoupil do holportu s kanceláří pro ochranu ústavy.

"Tyto informace jsem předal těm pracovníkům, kteří se zabývali nákupem. Měl jsem jim nahlásit, že dotčený dům se předtím nabízel za 5 milionů marek. Tak jsem organizaci způsobil ztrátu 1 milion marek plus provize, kterou jsem obdržel od B.S. (27.000 DM)." (Bernd Lübeck)

Zrádce nebo užitečný idiot? Jedno nebo druhé. Důležitější otázkou je však: Jak se mu podařilo zaplést do tohoto PR převratu? Jak přesvědčil své "přátele" ve Free Zone, jakými sladkými řečmi a vysvětlováním prodával svou zradu? Jak se mu to povedlo vykreslit jako akci ve prospěch přežití a prodávat spolupráci s jedním z nástrojů nepřátel scientologie? Jeho argument: ochránit Free Zone. "Dáme jim, co od nás chtějí, a výměnou nás nechají být." Jak dlouho?

Se scientologií člověk takové dohody nedělá a takovému prezidentovi by se nemělo věřit.

CENA ZA SVOBODU

Cena za svobodu je neustálá bdělost, neustálá ochota vracet rány, řekl L. Ron Hubbard, není žádná jiná cena. Bernd Luebeck však věřil, že je jiná. Jít do postele se stání mocí, vzdát se namísto držení pozice, vzdát se vlastní integrity namísto ukázání svalů a demonstrování odvahy. Jeho řešení životních problémů bylo prodat svou duši za misku fazolí.

Dal v sázku mocnou scientologickou technologii, a tak vaší a mojí věčnosti. Proč? Zbabělost.

A s velkou pravděbodobností kvůli penězům. V nedávných skandálech ohledně zákazu NPD vyšlo najevo, že jednoho ze sedmi lidí ve federální radě NPD (v Mecklenburg-Vorpommern dokonce celou radu!) si koupila OPC. OPC dala řadě bývalých scientologů "finanční podporu" za jejich vystoupení v médiích a také se pokusila uplácet členy církve. To je úroveň na kterou Bernd Luebeck klesl.